Privacyverklaring

Testsnelcovid.nl verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens aan ons stelt. Deze Privacyverklaring informeert u welke persoonsgegevens worden verwerkt door gebruik te maken van onze website en diensten, hoe deze worden verzameld, aan wie ze worden of kunnen worden verstrekt.

Met “Persoonsgegevens” wordt alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld, zoals verder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met “Verwerkingsverantwoordelijke” wordt de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie bedoeld die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, zoals verder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt testsnelcovid.nl met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet meer. Dit zijn:

- Voor-en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- BSN-nummer
- Paspoortnummer
- Nationaliteit
- Geboortedatum
- Betalingsgegevens
- IP-adres
- Medische gegevens (testuitslag
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld uw correspondentie met ons.

Na 14 dagen worden uw persoonsgegevens die zijn gebruikt bij de testafspraak of bestelling uit onze systemen verwijderd. Testuitslagen (positief/negatief) worden bewaard conform de wettige bewaartermijn. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'bewaartermijn' van deze privacyverklaring.

Doel van de verwerking

Testsnelcovid.nl zal uw persoonsgegevens enkel voor specifieke doeleinden verwerken. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het uitvoeren van de diensten;
- Het afhandelen van uw betaling;
- Het verstrekken van een uitslag via beveiligde e-mail;
- Toezenden van uw bestelling(en) uit onze webshop;
- Het inplannen van een afspraak;
- Verbeteren van onze dienstverlening;
- Verbeteren van de website middels het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
- Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten, zoals het doorgeven van een positieve PCR-testuitslag;
- Het uitwisselen van gegevens met andere partijen ten behoeve van de dienstverlening;
- Verzenden van nieuwsbrieven;

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Grondslag van de verwerking

Uw medische persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Het verwerken van uw persoonsgegevens vindt enkel plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, hierbij kunt u denken aan het verstrekken van informatie aan de GGD. Bij het bezoeken van onze website kunnen er ook persoonsgegevens worden verwerkt indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cookies en web statistieken

Testsnelcovid.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Als u inlogt op uw persoonlijke omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op uw computer. Deze heeft als doel u (of eigenlijk uw computer) te herkennen zolang u ingelogd bent, om te voorkomen dat u direct weer uitgelogd wordt. Als u uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Testsnelcovid.nl meet onder meer de mate waarin de websites worden bezocht en het klikgedrag hierin. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te herleiden is wie precies waarop klikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden bijgehouden door cookies te plaatsen op uw computer.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten testsnelcovid.nl, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Verwerking buiten de EU/EER

Testsnelcovid.nl verwerkt alleen persoonsgegevens binnen de EU.

Beveiligingsgegevens

Covid Testcentrum Amstelland B.V. zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn door uitsluitend gebruik te maken van versleutelde verbindingen. Ook onze database en wachtwoorden zijn allemaal versleuteld.

Bewaartermijn

Testsnelcovid.nl bewaart uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving. Medische persoonsgegevens zoals de testuitslagen worden, zoals gesteld in de tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, als volgt bewaard:

- ten hoogste een jaar indien de persoon op het moment van afname van de test was geïnfecteerd;
- ten hoogste vier weken indien de persoon op het moment van afname van de test niet was geïnfecteerd, gerekend vanaf het moment dat de test is afgenomen;

Verwerking door derden

Testsnelcovid.nl deelt uw persoonsgegevens enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten en om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is. Indien wij uw persoonsgegevens delen met derden zullen wij hiervoor een verwerkersovereenkomst sluiten. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval met de volgende partijen gedeeld:

- GGD (bij een positieve uitslag), ten behoeve van het gerechtvaardigde belang en op grond van een wettelijke verplichting. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
- CoronaCheck-app (VWS), ten behoeve van het genereren van een koppelcode voor een geldig coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app.
- Zivver, ten behoeve van het veilig versturen van uitslagen volgens de normen gesteld in de NTA7516.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Testsnelcovid.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@testsnelcovid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, controleren wij uw e-mailadres met het bij ons bekende e-mailadres inclusief een verificatie per SMS of telefoonnummer. Als dit niet mogelijk is wordt er verzocht om de identiteitscontrole op één van onze locaties te laten uitvoeren.

Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

Indienen van een klacht

Als u een klacht heeft over de manier waarop testsnelcovid.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ons via info@testsnelcovid.nl. Tevens heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Wijzigingen Privacyverklaring

Covid Testcentrum Amstelland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.